Uchádzač o zamestnanie

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s tým, že spoločnosť ZFP akadémia, as, IČ: 36847372 ako správca osobných údajov v zmysle právnych predpisov upravujúcich spracovanie a ochranu osobných údajov, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679 (Nariadenie GDPR),  zákona č. 18/2018 Z. z. a právnych predpisov tieto doplňujúcich či nahrádzajúcich, na základe a za účelom plnenia zmluvy, resp. opatrenie pred uzatvorením pracovnej zmluvy so správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b). nariadenie GDPR spracováva moje osobné údaje, ktoré som uviedol/a do tohto formulára, a to v rozsahu potrebnom na tento účel, a to po dobu trvania výberového konania . Odoslaním tohto formulára ďalej prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á so svojimi právami v zmysle čl. 15 - 22 nariadenia GDPR, ktoré som oprávnený/á voči správcovi osobných údajov uplatňovať, teda so svojím právom na prístup, obmedzenia, vymazanie, prenositeľnosť či právom nebyť predmetom žiadneho automatizovaného spracovania vrátane profilovania, ktoré by pre mňa malo právne či podobné účinky. Ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme správcu, má subjekt údajov právo namietať proti takémuto spracovaniu, založené na individuálnej situácii dotknutej osoby, pričom v prípade, že správca po dôkladnom posúdení námietky rozhodne, že neexistuje žiadny oprávnený záujem správcu, ktorý by prevyšoval záujmy subjektu údajov, bude spracovanie ukončené. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov správcom sú uvedené v dokumente ZÁSADY SPRACOVANIA a ochrany osobných údajov dostupnom na: http://www.zfpa.sk/kdo-jsme/pro-klienty , pričom odoslaním tohto formulára prehlasujem, že som sa s týmto dokumentom zoznámil/a.