Prihláška na ZS

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s tým, že spoločnosť ZFP akadémia, a.s. , so sídlom Námestie mieru 4, 908 51 Holíč, IČO: 36 847 372  ako prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR"), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a právnych predpisov tieto doplňujúce či nahrádzajúce, na základe oprávneného záujmu vo vzťahu ku informáciám o finančnom trhu/ o sprostredkovateľskú /o podnikateľskú činnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR prevádzkovateľ spracúva moje osobné údaje, ktoré som uviedol/a do tohto formulára, a to v rozsahu potrebnom na tento účel, a to do prvého kontaktovania zo strany prevádzkovateľa podľa tohto formulára, prípadne do ďalšieho kontaktovania, na ktorom sa dotknutá osoba a prevádzkovateľ dohodli. Odoslaním tohto formulára ďalej prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á so svojimi právami v zmysle čl. 15 - 22 Nariadenia GDPR, ktoré som oprávnený/á voči prevádzkovateľovi uplatňovať, teda najmä so svojím právom na prístup k osobným údajom, právom na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právom na výmaz osobných údajov, právom na prenosnosť osobných údajov či právom nebyť predmetom žiadneho automatizovaného spracovania vrátane profilovania, ktoré by pre mňa malo právne či podobné účinky. Ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, má dotknutá osoba právo namietať proti takémuto spracúvaniu, založenom na individuálnej situácii dotknutej osoby, pričom v prípade, že prevádzkovateľ po dôkladnom posúdení námietky rozhodne, že neexistuje žiadny oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý by prevyšoval záujmy dotknutej osoby, bude spracúvanie ukončené. Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené v dokumente ZÁSADY SPRACÚVANIA a ochrana osobných údajov dostupnom na: http://www.zfpa.sk/kdo-jsme/pro-klienty, pričom odoslaním tohto formulára prehlasujem, že som sa s týmto dokumentom zoznámil/a.